Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Moja Ziemia Miastecka

2020-07-10 09:53:10   Janusz Gawroński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza konkurs plastyczny, którego tematem jest piękno i wyjątkowość Ziemi Miasteckiej oraz Pomorza, zabytki, urokliwe zakątki i wspaniałe lasy, pola… Rozszerzyliśmy tematykę konkursu.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”

 

 1. Patron konkursu

Burmistrz Miastka

 

 1. Cele konkursu

- zainteresowanie historią, topografią, przyrodą i architekturą Miastka i gminy Miastko oraz Pomorza;

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej;

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

 

 1. Organizator konkursu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

 

 1. Tematyka

Tematyka prac powinna być związana z Ziemią Miastecką oraz Pomorzem jako regionem Polski Północnej. A to parki, mosty, pomniki ku chwale i przyrody, architektura (kościoły, charakterystyczne budynki instytucji, ciekawe fragmenty ulic, miejskich zakątków, wiejskie pałacyki i stare budynki – ich ruiny) i pejzaż oraz piękno natury.

 

 1. Wiek uczestników

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:      

I kat. od 8 do 10 lat

II kat. od 11 do 13 lat

III kat. od 14 do 16 lat

IV kat. od 17 do 19 lat

 

 1. Technika i format

Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych i malarskich: malarstwo, grafika, rysunek, rysunek barwny (kredki, pastele, mazaki i itp.)

Format prac jest jednakowy dla wszystkich – A3 ( 297 mm x 420 mm) – kartka z dużego bloku rysunkowego. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę w werdykcie komisji konkursowej.

Prace wykonane węglem lub plasteliną nie będą przyjmowane ze względów archiwizacyjnych i ekspozycyjnych.

 

 1. Opis pracy

Każda praca powinna być czytelnie i wyraźnie opisana na odwrotnej stronie na fiszce, której wzór załączony jest do niniejszego regulaminu.

                - Tytuł pracy

- Nazwisko i imię

- wiek i płeć uczestnika

- Dane kontaktowe: adres i numer telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika

- Nazwisko i imię instruktora/nauczyciela

Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.

 

 1. Adres organizatora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko,

Dopisek: „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”

 

Konkurs prowadzi ze strony MGOK Miastko pani Marzanna Kowalczyk.

Kontakt: 59 857 29 09 lub e-mail: mgokmiastko@gmail.com

Nasza strona: www.mgok.miastko.pl

 

 1. Termin nadsyłania, dostarczania prac

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2019 roku do godz.15.00             w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.

Dla prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu w dniu 13 lipca 2020 roku w Świetlicy MGOK Miastko przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b lub podczas wernisażu Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Miastko 2020.

Wernisaż i wystawa pokonkursowa będzie jedną z imprez towarzyszących Międzynarodowemu Plenerowi Malarskiemu Miastko 2020.

 

 1. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa ma prawo do swobodnego ustalenia kolejności nagród oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W skład komisji wejdą artyści plastycy biorący udział Międzynarodowym Plenerze Malarskim Miastko 2020.

 

 1. O prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych i innych ważnych kwestiach.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.

PRAWA DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC

 1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
 2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.
 4. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na to, że we wskazanym wyżej zakresie organizator może wprowadzić podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy.
 5. Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.mgok.miastko.pl oraz www.miastko.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

http://www.mgok.miastko.pl/zalaczniki/kp_MZM_2020.pdf